İmar Barışı hakkında sorular ve cevapları..

1

Başvuruların 8 haziranda başladığı ve 31 ekime kadar devam edecek olan İmar Barışı ile ilgili olarak GYODER tarafından 26 haziranda düzenlenen panele katılanların süreç ile ilgili olarak sorduğu sorular ve cevapları şöyle:

İnşaat ruhsatı alınıp inşaat ruhsata uygun olarak yapılmasına rağmen iskanın herhangi bir sebeple alınamamış olduğu durumda yapı kayıt ve cins değişikliği için yine aynı bedel mi ödenecek?

06.06.2018 tarihinde yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 6 maddesinin 4. fıkrasında yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için; “…daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır.” denilmektedir.

Yapı bedeli hesabı sahip olunan tüm bağımsız bölümler m2 si üzerinden mi yoksa aykırılığın olduğu alanların bağlı olduğu bağımsız bölümler üzerinden mi yapılacak?

06.06.2018 tarihinde yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. Maddesinde durum açıklanmış olup, uygulamaya ilişkin detaylar imarbarisi.csb.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir.

Arsa rayiç bedeli standart herkesten alınıyor peki ruhsatsız bölüm oranına göre mi yoksa yapının tamamına göre mi ödeme yapılacak?

Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve bulunmayan yapılarda arsanın tamamı girilmektedir.Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan yapıların hesaplanmasında bağımsız bölüm m2/toplam yapı m2 oranında arsa oranı hesaplanmaktadır.

Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanıyor?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda % 3, ticari kullanımlarda % 5 oranındadır

6 kat ruhsatı olan bir bina 12 kat olarak imal edilmiş ise; iskanı da olmadığına göre imar barışına konu fiyatlandırma; +6 kat imara aykırı yapı üzerinden mi yoksa 12 kat üzerinden mi yapılacaktır? Ruhsatlı kısım tenzil edilecek mi?

Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan yapılar yapının tamamı üzerinden başvuru yapılacaktır. Bodrum katlar dahil tüm katlar beyan edilir.

Bir apartmanda farklı iki daire sahibi birbirinden habersiz iki müracaat yapmışlar. Farklı rakamlar çıkmış. Bu durumda ne olur?

Yapı kayıt belgesi bedeli beyan üzerine yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkmakta olup, farklı beyan verilmesi durumunda farklı bedeller ortaya çıkması mümkündür.

Apartmanda kat mülkiyeti tahsisi için tüm tapu sahiplerinin Muvaffakatı gerektiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan öğrenmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak vatandaşın yetkili bir ofise (eskiden yeminli bürolar vardı) gitmesiyle apartmanın topluca hareket etmesi daha doğru değil midir?

Bakanlığın Meclis’e sunduğu taslakta kat mülkiyeti tesisi için üçte iki çoğunluk gerektiği yazılmış olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tam muvafakat ile bu işlemin yapılması uygun görülmüştür.

Tapuda arsa gözüken, fakat üzerinde müstakil yapı bulunan konutlarda yapı kayıt belgesi ne üzerinden hesaplanacak. Arsa bedeli üzerinden mi?

imarbarisi.csb.gov.tr adresinde bulunan hesaplama aracı üzerinden söz konusu yapıya ait bedeli hesaplanabilir.

Yapı ruhsatı almış ve yapı izin belgesi almamış yapılarda nasıl bir değerlendirme yapılacaktır. Yapı ruhsatı almış olup aykırılık bulunan binada aykırılık olan metrekare sekmesine binanın tamamı mı veya sadece aykırılık olan kısım metrekaremi yazılacaktır. Bedeli tüm bina üzerinden mi ya da sadece bağımsız bölüm üzerinden mi ödenecektir?

Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılarda tüm yapı ve toplam arsa üzerinden hesaplama yapılır.

Kat irtifaklı yapıların harçlandırılması nasıl olacak?

Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılarda tüm yapı ve toplam arsa üzerinden hesaplama yapılır.

Kaba inşaatlarda uygulama nasıl olacak?

06.06.2018 tarihinde yayınlanan Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasında, “İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir” denilmektedir.

Köşebaşı parsellerde rayiç bedellerin hesabı nasıl olacak?

Yapının hangi sokaktan mahreç aldığı tespit edilerek buna göre beyan verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Hazine arazileri rayiç bedelleri nereden öğrenilecek?

Emlak rayiç bedelleri ilgili kurumlardan (belediye, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) temin edilecektir.

Metrekare fazlalığı olmayan ancak ilave asansör yapılmış veya sığınak, otopark gibi alanlara tecavüzlü yerler nasıl harçlandırılacak?

imarbarisi.csb.gov.tr adresinden söz konusu aykırılık belirtilerek hesaplama yapılabilir.

Başvuru kılavuzunda tanımlanan, iskânlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda bedel sadece eklenti kısmı için ödeneceği yönünde bilgi verilmektedir. Çoklu bağımsız bölüm olması durumunda ödeme hangi hesap modeline göre gelişecektir?

Eklenti hangi bağımsız birimi ilgilendiriyorsa onun üzerinden beyanda bulunulacaktır.

Sadece bölümün niteliği değişiyorsa ticaretken –konuta döndürülüyorsa yine % 5 – %3 oranları devreye giriyor mu?

Mevcut kullanım durumuna göre beyan edilebilmektedir.

10 dairelik apartmanda veya bir sitede tek başına başkalarının masrafını ödemeden müracaat mümkün mü?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız birim ile ilgili ise o bağımsız birimin yapı maliki tarafından başvuru yapılır ve kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.

İskanlı yapılarda hesaplanacak bedel yapının toplam m2 si üzerinden mi yoksa iskan dışı m2 üzerinden mi yapılacak ?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğine göre aykırılık ve ilgili bağımsız bölümün toplam alanı beyan edilir.

Ticari yapılarda hesaplanan bedel yüksek çıktığı için ticari yapılarda bir vade olacak mı?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğine göre Hazine taşınmazlarının satışı harici yapılacak ödemelerde taksitlendirme söz konusu değildir.

Binaya ait rayiç bedeli toplamı için 1 malik ödeme yapmaz ise diğerleri bu konudan nasıl yararlanacak?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

2. derece eski eser metrekare fiyatı nasıl olacak?

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. maddesi 1. fıkrasının (b) bendi dikkat alınır.

Ofis daireye, dükkân daireye, daire dükkâna çevrildi. Yapı kayıt bedeli nasıl uygulanacak?

Mevcut kullanım amacına göre beyan edilmelidir.

Arsa emlak rayiç bedeli proje özelinde belirtilen yerlerde m2 rayiç bedeli çok yüksek durumda. Komşu parseller ile yaklaşık 5 kat rayiç bedel farkları bulunuyor bu durumda rayiç bedel ne alınacak?

Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Yola terk yapılmış fark terk alanına da tecavüzlü olan yerlerde arsa alanına yola terk yapılmış olarak mı yoksa terksiz alan mı yazılacak?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği kapsamında tapuda yazan arsa metrekaresi beyan edilecektir.

Bina ruhsatsız yapılmış imar planı yapılmış binanın küçük bir kısmı yol içinde kalmış başvuru yapılabilir mi?

Yapılabilir.

Ruhsat alınmış fakat uygulama sırasında kaçak durumuna düşmüş yapılarda ; yapı kayıt belgesi yapının tamamı için mi yoksa ruhsata aykırı bölüm için mi düzenlenecektir?

Yapı kullanma izni bulunmadığından tamamı için beyanda bulunmalıdır.

Yapının üzerine belediye planın da park yapmış veya parselinde park (planda fark görünmüyor) Bu barıştan faydalanabilir mi?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 8. maddesindeki Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılardan bulunmaması şartıyla beyanda bulunulabilir.

İki ayrı parsel üzerinde yer alan binalar için Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınabilir? Öncelikle tevhit yapılmalı mı? Tevhide gerek yok ise herhangi bir parsel üzerine giriş sonrasında yapılabilir mi?

Eğer iki parselin mülkiyeti de aynı kişilere ait ise parsellerin önce tevhid edilmesi uygun olacaktır.

Bir arsa üzerine 6 katlı bina yapılmıştır. Arsa payına göre 1 kat satıldı. Geri kalan katlar (arsa payı ) şahsının üzerine aittir. Bölge olarak kat imarı 4 kat olarak belirlenmiştir. Bu durumda binayı kentsel dönüşüm nezdinde yeniden inşa edildiğinde ‘’Yapı Kullanma Belgesine’’ göre 6 kat olarak yapılabilecek mi? Yoksa 4 katlı bir şekilde mi inşa edilmesi gerekiyor?

Yapının yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı uygulanır.

Ana binada çatı ve bahçe katları hariç ara katlarda ruhsata aykırılık yok ise ana bina için sadece çatı ve bahçe için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılma binanın bütün için kaydı mümkün mü?

Yapı kullanma izin belgesi bulunması durumunda aykırılık olan bağımsız bölüm, olmaması durumunda yapının tamamına kayıt yapılması gerekmektedir.

Ruhsatlı projemin yanından belli bir metrekare ruhsatlı değil bu durum imar barışına girer mi?

31.12.2017 tarihinden önce imalatı yapılmış yapılar girebilir.

Ruhsat ve eklerine uygun yapılan ama inşaat aşamasında imar planı iptal edilen bir proje tamamlanan kısmı için imar barışı kapsamında çözüme gidilebilir mi?

Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslarda “(6) İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Park alanı veya sosyal donatı alanlarındaki bir yapı için yapı kayıt belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi mümkün müdür?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasının c bendi uyarınca kat mülkiyetine geçiş aşamasında “İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge” alınması gerektiğinden kat mülkiyetine geçiş talebiniz değerlendirilemeyecektir.

Hisseli parsellerde birden fazla bina imar planında konut+yol+vs alanında kalıyorsa veya yeşil alanda kalıyorsa her bir bina değerinden bağımsız olarak kat mülkiyeti ne geçebilir mi?

Yapı kayıt belgesi yapı bazında düzenlenmekte olup Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaları durumunda kat mülkiyetine geçebilecekleri değerlendirilmektedir.

10 katlı bir konut kat mülkiyetine konu olabiliyor ise mevcut planlarda 5 katlı ise 10 katın tamamına kat mülkiyeti kurulabilir mi?

Yapı kayıt belgesi yapı bazında düzenlenmekte olup Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaları durumunda kat mülkiyetine geçebilecekleri değerlendirilmektedir.

Kooperatif 4 parsel üzerinde 29 bina imar planı anlaşmazlığı sebebiyle ruhsat alınmamış fakat 1996 da tamamlanıp yaşam başlamış. müracaatı şahıs mı yoksa kooperatif mi yapacak?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabilir. Malik kim ise onun müracaat etmesi gerekmektedir. Yani ferdi mülkiyete geçilip konutlar ortaklar adına tescil edilmiş ise, ortaklar başvuru yapabilecektir. Fakat kooperatif tüzel kişiliği malik ise kooperatifin iç ilişkisine istinaden alınacak karar akabinde başvuru kooperatif yetkilisince gerçekleştirilecektir.

Tüm proje, ruhsat vs prosedür yine yapılacak mı? Tapu verilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için gereken hususlar, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6. maddesinin 4. fıkrası a,b,c,ç ve d bendlerinde açıklanmaktadır.

İskânlı bir binamız var yıllar içinde bazı imara aykırı uygulamalar yapılmış ise (bağımsız bölüm birleştirme güçlendirme yapma-mesken dükkân birleştirme vb) bu bina için imar barışından faydalanabilir mi? Burada maliyet hesabı nasıl yapılır? Aynı şekilde mi hesaplanır? Barıştan yararlanılması için mevcut iskânı bozar mı? Mevcut imar durumunda ki yoldan 10 metre çekme mesafesi içinde sonradan yapılan tek katlı ticari yapılar imar barışı kapsamına girer mi?

Evet, imar barışından faydalanılabilir. Yapı kayıt belgesi bedeli hesabı imarbarisi.csb.gov.tr adresinde bulunan hesaplama aracı vasıtasıyla yapılabilir. Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğinde kapsam dışı bırakılan yapılar dışındaki yapılar için başvuru yapılabilir.

Kayıt belgesi alındıktan sonra arsa payları değişecek mi?

Kat mülkiyetine geçiş işlemlerinde tüm maliklerin muvafakatı alınması halinde düzenlenebilecektir.

Site içinde 50 adet yapı villa var. Bağımsız bölüm olarak ruhsatsız bireysel başvuru yapılabilir mi?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

Arsada hissesi olmadığı halde kaçak olan kat için Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak? Ve kat mülkiyetine nasıl geçilecek?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvurulması gerekmektedir. Tapuda malik olarak görünen kişinin başvurması gerekmekle beraber Yapı kayıt belgesinin düzenlenmesinde beyan esas olduğundan, noter tasdikli satış sözleşmesi bulunan yapılarda ileride çıkacak muhtemel hukuki uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlığı olduğundan tarafları ilgilendirmektedir. Hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılarda ise özel kişilerin kullanımına dair aleniyet tapuda sağlanmadığından noter satışlı sözleşme ile zilyet olan kişilerin başvuruda bulunması mümkündür.

İskanlı yapılarda; Sistemden giriş yaparken bağımsız bölüm alanına kaçak alan mı yazılacak yoksa tüm kaçak alan + ruhsatlı alan mı yazılması gerekiyor?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda; bağımsız bölüm alanı , aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanını ifade etmektedir.. Toplam yapı alanı, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamını ifade eder.

Arsa yüzölçümü YKB almak istediğimiz bağımsız bölümüne denk gelen alan mı yazılacak yoksa tüm arsa alanı mı?

Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve bulunmayan yapılarda arsanın tamamı girilmektedir.Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan yapıların hesaplanmasında bağımsız bölüm m2/toplam yapı m2 oranında arsa oranı çekilmektedir.

Yapı Kullanma İzni var olan bağımsız bölüm sonradan yapılan projeye aykırılıklarda beyan edeceği toplam alan ve beyan alanı olarak hangi alanlar girilecek?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda; bağımsız bölüm alanı , aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanını ifade etmektedir.. Toplam yapı alanı, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamını, Yapının bulunduğu arsanın yüzölçümü ise arsanın tamamının yüzölçümünü ifade eder.

İskânı bulunan karma kullanımlı ( ticaret + konut ) bir yapıda bulunan bir bağımsız bölüme ilişkin aykırılıklar için yapılacak yapı kayıt belgesi başvurusunda sisteme hangi metrekare bilgileri girilecektir. Arsa alanı olarak hangi m2 girilecektir? Ana yapıya ilişkin herhangi bir metrekare bilgisi gerekli midir?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda; bağımsız bölüm alanı , aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanını ifade etmektedir.. Toplam yapı alanı, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamını, Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü ise arsanın tamamının yüzölçümünü ifade eder.

Ruhsata aykırı olan binada her bir bağımsız bölümde olan aykırılıklar başvuru formuna tek tek yazmalı gerekiyor mu?

İskanı bulunmadığı için aykırılık yapının tamamını ilgilendirmektedir.

Hatalı başvuru hatalı beyan halinde yapı kayıt belgesi aldıktan sonra nasıl düzeltme yapılabilir?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğinin 10. maddesinin 3. fıkrasına göre işlem yapılabilir.

Yapı kayıt belgesini başkası adına başvuru yaparak alabilir miyiz? Vekâlet sistemi kurulacak mı? Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabilir. Dairenin krediye uygunluğu yapı kayıt belgesi ile nasıl değişecek?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabilir. Söz konusu husus bankacılık uygulamaları ile ilgili olduğundan cevap verilememektedir. Ancak Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra yapı kayıt belgesi ile kat mülkiyetine geçirmek suretiyle krediye başvurabileceğiniz düşünülmektedir.

İnşaat alanı m2 diye belirtilen alan Site içerisinde kapalı alanların hepsini mi (otopark ve sosyal tesis vs. dâhil) yoksa sadece sitedeki oturulan bina alanlarını mı kapsar?

Site içerisinde yapıların ayrı ayrı başvurması gerekmekte olup ortak alanların yapıya düşen kısımları da ilave edilerek başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yapıda her şey imara uygun olsa dahi arsa tapusunda kalıp, kat mülkiyetine geçmemiş olanlar imar barışına başvurabilir mi? Aykırılık tarif edilirken ‘’arsa tapusu’’ şeklinde belirtilmesi yeterli mi?

Yapı imara uygun olsa dahi, yapı ruhsatı almamış olması durumunda, aykırılık kısmında ruhsatı almadığı ve diğer aykırılıklar belirtilerek başvuruda bulunulabilir.

Miras kalan evin tapusu evin tapusu mirasçılar tarafından alınmadan, yapı için imar barışına başvurabilir mi? Yoksa evin tapunun mirasçılar tarafından alınması gerekir mi ?

Başvuru yapabilmek için malik olmak gerekir. Veraset İlamı ile beraber tapuda intikal işlemleri gerçekleştirilmelidir. Fakat beyan esas olduğundan varislerin başvurması durumunda ileride çıkacak mülkiyet uyuşmazlıkları özel hukuk uyuşmazlığı olduğundan tarafları ilgilendirmektedir. İntikal işlemleri Tapu Müdürlüğünce değerlendirilebilir.

Dubleks daireler, fiziki olarak ayrı, tapuları bir ve hisseli ise imar barışına başvurabilir mi? İmar barışı ile dubleks daire tapusu ikiye bölünebilir mi?

Başvuru yapılabilir. diğer maliklerin muvafakatı şartıyla ileriki işlemlerde fiziki duruma göre ayrılabilir.

Kentsel dönüşüm ile yeniden inşa edilmiş yapılarda ve daha iskan alınmamış olan yapılar için de uygulanabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir.

5 Bloklu bir sitede her blok 12 daire toplam 60 dairede malikler ayrı ayrı mı başvuracak yoksa site yönetimi mi?

Maliklerden biri tarafından yapının tamamı için başvurulacaktır.

Kat mülkiyeti mülkiyeti olan bir apartmanda ki bağımsız bölüm sonradan ilave alanını mı beyan edecek? Toplam alan hangi alan olacak?

Bağımsız + ilave alan beyan edilecektir.

Oturduğum binanın tamamı ruhsatsız yapı olup yapı kayıt belgesine başvuru yapmak istiyorum. Tüm harç ve ücretleri kendim ödemek istememe rağmen diğer hak sahiplerinden 2 kişinin rızası yoktur. Bu tür tamamı kaçak yapılarda kişi tek başına başvuru yapıp sadece kendi tapusunu alabiliyor mu? Ya da tüm binanın harçlarını ben yatırdığım halde onların izni olmadan bu işlemleri yapabiliyor muyum?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Başvuru sahibi tarafından ödenmelidir. Ancak kat mülkiyetine geçiş işlemleri için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri gerekmektedir.

Arsası tek malike ait kat irtifakına geçememiş bağımsız bölümlere sahip binada başvurular her bağımsız bölüm için ayrı ayrı mı yapılacak?

Yapının tamamı için giriş yapılacak.

Maliki şirket olan taşınmazlar nasıl müracaat edecek?

Tüzel kişiye ait yapılarda tüzel kişi adına yetkili ya da yetkilendirilen kişi tarafından başvuru işlemi yapılabilir.

Katlı bir binada iskânlı bodrum katta oturan vatandaşın hiçbir hissesi yoksa nasıl başvuracak? Rayiç değeri nasıl olacak?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız birim ile ilgili ise o bağımsız birimin yapı maliki tarafından başvuru yapılır ve kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. Sokak arsa rayiç değerleri bağlı bulunulan ilçe belediyesinden ya da ilgili belediyenin web sitesinden öğrenilebilmektedir.

Hazine arazisine yapılmış olan kaçak yapılarda yapı kullanım belgesi aldıktan sonra devletten satışı nasıl isteyecekler? İzleyecekleri yol nedir? Parselizasyon olmayan yerlerde nasıl bir yol izlenecektir?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tebliğinde Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

5 Katlı olması gereken bir yerde fazladan 2 kat inşa edilmiş ve bina toplam 7 kat olmuş. Mevcut imar durumunda 5 kat 6316 sayılı yasaya göre uygulama yapıldığında kazanmış olduğum 7 kat hakkı geçerli olacak mı? Yeni inşa edilecek bina 5 kata göre mi 7 kata göre mi inşa edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar planı hükümleri uygulanır

 

 

 

 

 

 
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

1 YORUM

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin