Mudanya’da 2 milyon 850 bin liraya satılık arsa!

0

Mudanya'da 14 bin 250 metrekarelik arsa 2 milyon 850 bin lira muhammen bedelle 22 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00'da satışa sunuluyor.

Mudanya Mal Müdürlüğünden:
 

SıroNo Mah./ Köyü Mevkii Cinsi Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (M2) Hazine Hissesi (M2) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL)      
1 Çağrışan Mahallesi Mustafa Çeşmesi Ham Toprak H21B19C 1556 14.250.00 Tam 1/1000 ölçekli İmar Planında Açık Spor Alanında Kalmaktadır. 2.850.000,00      

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saat’de Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz teminat mektubu (Banka teyid yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik Numarasını belirtir.) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Mudanya Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.
    ****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

    Yorum Yapın

    Lütfen yorumunuzu girin!
    Lütfen isminizi girin