Emlak yönetmeliğinde değişiklik..

0

Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 yılında ikincisi 14 Ekim 2020 tarihinde ve üçüncüsü 16 Nisan 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti emlak ofisleri ile emlak sektöründe beklentilere cevap veremedi. Özellikle deneyim şartının konulması ile sektörde ve meslekte olan mağduriyetlerin oluşması üzerine kamuoyunda oluşan bu mağdurlar ile bu mağdurların sesi olmaya çalışan bazı meslek temsilcilerinin girişimleriyle Bakanlık harekete geçerek gerekli düzenlemenin tekrar yapılması adına Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Odaları ile bazı meslek kuruluşlarına düzenlemenin yapılması adına görüş ve önerileri almak üzere yazılar gönderdi.

Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan vekili  Mehmet Sert, Bursa Emlak Müşavirleri Esnafları Derneği Başkanı Erkan Cebeci, Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, ortak olarak yaptıkları basın açıklamasında; emlak ve gayrimenkul sektörüne yönelik çıkan taşınmaz ticareti yönetmeliğinde gayrimenkul sektöründe yer almak ve  yeni ofis açmak isteyenlere  yönelik sektöre girişi zorlayıcı uygulama olarak görülen ve bu yüzden ticaretin kolaylaştırılması, bürokrasinin azaltılması ile 2023 hedef ve vizyonu ile bağdaşmayan bir uygulama olmasıyla ve 6585 sayılı perakende kanununun ruhuna ve yapısına aykırı bir uygulama olmasıyla sektörde büyük mağduriyetlerin oluştuğu, genç müteşebbisler ile  bu sektörde yer almak isteyen girişimcileri, girişimcilikten ve müteşebbislikten  soğutucu engel olarak görünen uygulamanın kalkması için emlak sektöründeki bazı meslek kuruluşu temsilcileriyle birlikte gerekli başvuru ve görüşmeleri sağladıklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan Vekili Mehmet Sert; amaçlarının sektörün ve genç girişimcilerin önünü açmak, sektörde rekabetin artmasıyla kaliteli hizmet sağlamanın önünün açılması , tekelci ben merkezci zihniyetin yerine istişare ve müzakere ile ortak aklın sektörde yerleşmesi, sektördeki paslaş paylaş anlayışının ve paylaşım ekonomisinin sürdürülebilirliğinin devam etmesini ve  kolektif iş birlikleri ile  emlak danışmanlığı hizmetinin tüm gayrimenkul sektöründe yatırım yapacak  yerli ve yabancı yatırımcılarla, tüm resmi ve özel kurum kuruluşlarla halkımızın danışmanlık hizmeti almasının teşvik edilmesi, yurtdışındaki ülkelerde olduğu gibi saygınlık kazandırılması ve  içinde yaşadığımız çağın ve dönemin uluslararası platformlarda en iyi temsil edilmesini sağlamaktır olduğunu söyledi.

Sert, eğer bunun staj olarak geçecekse emlak ofislerinde bu süreyi dolduracak olan kişilerin öncelikle sosyal güvenlik sistemine ve TTBS’ye stajyer emlak danışmanı olarak kaydedilip, emlak ofis brokerı tarafından bir puan ve not verilmesi gerektiğini, sosyal güvenlik priminin Devlet tarafından çıraklarda olduğu gibi primlerin karşılanmasını ve belli bir maaş yazılarak yine Devletin Mesleki Eğitim Merkezlerindeki veya bazı kurumlarda memurların asaletleri atanıncaya kadar maaş desteği verildiği gibi maaş desteği verilmesi gerektiğini, işe ve staja devamlı gelmenin zorunlu olması gerektiğini, şu anki uygulamanın yani naylon deneyim denilen göstermelik deneyimin sektöre ve mesleğe hiçbir faydası olmadığını ifade etti.

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN: Kanun No:6585 Kabul Tarihi: 14.01.2015 Birinci Bölüm: Amaç ve Kapsamlar: Amaç:

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesidir, olarak açıkça belirtilmektedir.

6585 Sayılı Perakende Kanunu’nun 1 Maddesinde açıkça görüldüğü gibi işletmelerin açılış ve geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması yazarken burada bu uygulamanın zorlaştırıcı olduğu apaçık ortadadır. Perakende yasasına dayanılarak yürütülen diğer faaliyetlerde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bu uygulama sektörümüze ve mesleğimize özellikle sektöre girecek yeni meslektaşlarımıza karşı büyük bir haksızlıktır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALAN MESLEKTAŞIMIZ ZATEN MESLEKİ YETKİNLİĞİNİ VE YETERLİLİĞİNİ RESMİ OLARAK TESCİLLEMİŞTİR.

Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde aranan şartlardan olan öncelikle maddeler arasında yer alan Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi şartlarını sektöre girecek olanlardan istendiğini belirten Sert, zaten  girişimci bu meslek için yüz (100) saatlik mesleki eğitim belgesini alıyor, ayrıca Devletimizin kuruluşu olan MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK’ın akredite ettiği ve yetkilendirdiği sınav yapıcı kurumlar tarafından denetim esasları çerçevesinde Uluslararası standartlarda tarafsız olarak kameralar karşısında yetkinliğini ve yeterliliğini resmi olarak tescilliyor ve belgelendiriliyor.Zaten  bu sistemde Uluslararası Avrupa standartlarında Europass belgesini de sunuluyor.Böyle bir belgelendirme sisteminden geçirilen uygulamadan sonra deneyim şartı aranması tamamen haksızlıktır.Serbest piyasa ekonomisi ve ticaretin ruhuyla bağdaşmamaktır.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ KAÇ DEFA İPTAL EDİLENLER BU SEKTÖRE ASIL ZARARI VERENLERDİR.

Bilindiği üzere Taşınmaz Ticareti yönetmeliğinin en önemli maddelerinden biri olan Adli ve Arşiv sicil kayıtlarında suçları olan ve suç işlemeye alışkanlık hale getiren kötü niyetli kişilerle Devlet aleyhine karşı suç işlemiş kişilerin ilk çıkan yönetmelikle sektöre eskiden giriş yapmalarına izin verilmiyor ve taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre yetki belgesini alamıyordu. Hatta ilk çıkan yönetmelikte bundan dolayı bazı dernek dernek ve oda başkanlarının yetki belgelerinin iptal edildiğini bu mesleği kaçak olarak yaptıklarını belirtti. Taşınmaz ticaretinde yeniden yapılan değişiklik ile bu gibi kötü niyetli ve suç işlemeyi alışkanlık hale getiren getiren kişilerin sektöre girişlerinin önünün açıldığını ve hatta kaçakçıların, tecavüzcülerin, Devlete karşı suç işlemiş kişilerin yuvalandığı bir sektör haline geldiğini belirtti.Bu mesleğe asıl zararı bu gibi kişilerin verdiğini belirten Sert, bu düzenlemedeki maddenin iptal edilmesine yönelik Danıştay’a dava açtıklarını belirtti.

FETÖ VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ BAĞLANTILARINEDENİYLE  DEVLET KURUMLARINDAN İHRAÇ EDİLENLERİN  YER ALDIĞI SEKTÖR VE MESLEK HALİNE GELDİ.

Son günlerde özellikle Ege bölgemizde pandemi dolayısıyla rağbet gören bölgemiz ve doğal yerleşim bölgelerinde olması ve gayrimenkul sektöründeki karlılığı gören Fetö ve diğer terör örgütleri ile bağlantıları nedeniyle ihraç edilenler sektöre giriş yaptıklarını ve sektöre para kazanma uğruna mesleğe ve sektöre büyük zarar verdiklerini belirtti. Bu konuda emlak ofislerinde gerek sözleşmeli işletme, gerekse sigortalı olarak çalışan tüm kişilerin Ticaret Bakanlığının TTBS sistemine kayıt yaptırılması gerekli olduğunu belirtti. Kanuni olarak yönetmelik gereği bunun zorunlu olduğunu ama bu anlayışta olan bazı ofislerin bunları yapmayarak hem bu işi kaçak olarak yapılmasına imkan doğduğunu hem de ayakçıların çoğalmasına sebep olduklarını belirtti. Sektörde bu kişilerin yer almamalarını en baştan beri törer örgütlerinden ceza alanlarla, kaçakçılarla tecavüzcülerle, dolandırıcılarla, yüz kızartıcı suçları işleyenlerle,devletin güvenliğine, anayasal

düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinselsaldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanmasıiçin yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giyenlerle anılmayı istemediklerini belirtti.

HİZMET BEDELİ ORANLARI TEKRAR ESKİ ORANLARA GELMELİDİR.

Bilindiği üzere emlak ofislerininde diğer mesleklerde olduğu gibi tüm işletme giderlerine karşılamakla birlikte istihdam ettikleri kişileri ve kurumlara ödemelerini gerçekleştiren bir meslek grubudur.Bundan dolayı bizlerde asıl aranılan müşteri memnuniyeti ile  hizmetin kalitesi ve bu hizmetin sürdürülebilirliğidir.Hizmetin kalitesi müşteriye doğru bilgi vermek müşterinin belirlediği fiyatı piyasa ekonomisi ve piyasa rayiç değerlerine göre alıcıyla satıcıya buluşturmak ve gayrimenkul ekonomisine katkı yapmak, donanımlı ve profesyonel insan kaynağının sağlanması ile gerçekleşecek olup, bu meslekten tabi ki para kazanmak hayatlarını idame ettirmek sosyal sorumluluklarını yerine getirmektir.Daha önce teamüller gereği yüzde 3+3 olan hizmet bedeli yönetmelikle 2+2 olarak belirlenmiş serbest piyasa ekonomisinde ve diğer serbest mesleklerde bu kazanç oranının kendileri belirlemelerine rağmen kendi meslek ve sektörlerinde böyle bir kısıtlama serbest piyasa ekonomisi ile bağdaşmamakta ve bu belirleyici oranın tekrar eski haline getirilmesi için taleplerini yenilediklerini belirtti.Bunun için tüm girişimleri başlattıklarını ve taleplerinin Bakanlıktan olumlu bulunmaması halde hukuki olarakta girişimlere başvuracaklarını belirtti.

EMLAK SATIŞ-KİRALAMA VE YÖNETİM YETKİ SÖZLEŞMESİ ANCAK BİR OFİSE VERİLMELİDİR.

En son çıkan yönetmelikte gayrimenkul satış ve kiralamasına yönelik yapılacak olan yetki sözleşmesi verilmesinde bizler bize verilen bir portföy için öncelikle gayrimenkul sahibinden gayrimenkulün özellikleri hakkında tüm bilgileri edindikten sonra araştırma yöntemleri içinde yer alan parsel sorgudan başlayarak , Belediye’denimar ve iskan, tapudan takdiyatlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri araştırıp  fizibilite çalışmalarını başlayıp gayrimenkulün değerlemesi ile kıymet takdiriniyapıyoruz.Bizler emlak danışmanları ve emlak ofisleri olarak bu gayrimenkullere yönelik 360 derece  satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün kiralarımız ile diğer giderlerimiz ve  dijital ilan sitelerine verdiğimiz belli başlı giderlerimiz büyük bir gider olarak karşımızda duruyor.Ayrıcameslektaşlar arası bir istemeden de olsa haksızlığa ve karmaşıklığa, münakaşaya dönüşüyor.Bizler bu gayrimenkule  müşterimize götürüyoruz ve kaporasını örneğin almış olduğumuz müşteriye karşıda mahcup oluyoruz, sektörümüze ve meslektaşlarımıza karşı bir güvensizlik oluşuyor.Aynı gayrimenkulü başka bir meslektaşımız veya gayrimenkul sahibi satmış oluyor ve bundan bizim haberimiz olmuyor.

PASLAŞ PAYLAŞ MODELİNDE  MESLEKTAŞLARIMIZ ARASINDA BİZ ZATEN PORTFÖY PAYLAŞIMI VE HİZMET ORTAKLIĞI YAPIYORUZ!

Bizler zaten meslektaşlarımız ve ofisler arasında portföy paylaşımı yapıyor ve kendi aramızda hizmet ortaklığı sözleşmesi yapıyoruz.İşin en ilginç yanı ise aynı gayrimenkul farklı ilanlarda  farklı farklı fiyatlar üzerinden yatırımcının veya bizim karşımıza çıkıyor.Gayrimenkulü satan ofis yetkilisi veya danışman  yönetmelik gereği ilandan kaldırsa da diğer yetki verilen ofislerin ilanı hala portallarda ve ilan platformlarında duruyor.Bu sefer ben önce sattım, orayı müşterime ben söz vermiştim gibi anlaşmazlık çıkıp, meslektaşlar arasında istenmeyen durumlar oluşabiliyor diyerek taşınmaz ticareti yönetmeliğinin en kısa zamanda değişiklik yapılarak sektörün önünü açacak ve emlak danışmanlarına koruyacak bir düzenleme olacağı yönetmelik beklediklerini belirttiler.

 
    ****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

    Yorum Yapın

    Lütfen yorumunuzu girin!
    Lütfen isminizi girin